Poliklinisk utredning

Poliklinisk utredning

Poliklinisk utredning

En poliklinisk utredning på Sebbelows Stiftelse er et tilbud til familier der barneverntjenesten vurderer at familien kan bli boende hjemme i utredningsperioden. Utredningen vil bli utført av et tverrfaglig team bestående av psykologspesialist sammen med to miljøterapeuter med høy utdanning og kompetanse og med solid erfaring. Utredningsarbeidet og vurderingene blir også kvalitetssikret gjennom drøftinger i et samlet fagteam på senteret, og ved behov, gjennom veiledning fra ekstern psykologspesialist.

Utredningsarbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid på Sebbelows Stiftelse, i tillegg til observasjoner og samtaler hjemme hos familien. Utredningen vil bestå av:

-          Samtaler med omsorgsgivere.

-          Observasjoner av samspill i situasjoner tilpasset barnets alder.

-          Screening av barnets funksjonsnivå.

-          Innhenting og vurdering av informasjon fra andre kilder.

Utredningen skal munne ut i en vurdering av foreldrenes omsorgskompetanse på kort og lengre sikt og en konklusjon som vil gi anbefalinger til barneverntjenesten om videre tiltak.

Omfanget av utredningen tilpasses de behov som fremkommer i barneverntjenestens mandat.